Medezeggenschap

Sinds 1982 is het verplicht voor een school om een medezeggenschapsraad in te stellen. Deze raad bestaat uit ouders en leraren. De medezeggenschapsraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. Onder het bevoegd gezag vallen het schoolbestuur en de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Alle belangrijke besluiten van het bestuur, moeten eerst worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR werkt overkoepelend. In de GMR wordt iedere school vertegenwoordigd door een ouder en leerkracht. Zowel de MR als de GMR hebben in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

De MR van de Sint Nicolaasschool komt 3 à 4 keer bijeen. Dit is altijd voorafgaand aan een GMR-vergadering. Elke vier jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van aftredende leden. Hiervoor worden verkiezingen gehouden op school. Ieder lid heeft een zittingsperiode van vier jaar, maar het is mogelijk om dit te verlengen door opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen.

De medezeggenschapsraad van de Sint Nicolaasschool bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Kees Smit tel. 06-20138669 (voorzitter)
Marielle Abma Everaars tel. 0299-362785 
Gerie Vonk
Anne Kramer
 

Namens de leerkrachten:

Regina Steur- Beesterboer tel. 0299-367425 (secretaris)
Susan Buijs tel. 06-30363331 (penningmeester)
Lida Schilder-Sier tel. 0299-361798
Corelle Koning (notulist)

Onze school wordt door Fred de Boer en Corelle Koning vertegenwoordigd in de GMR.

Ouderraad

De ouderraad overlegt over zaken die geen betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten. Denk hierbij aan zaken zoals: excursies, schoolreisjes, Sinterklaasviering, Kerstviering en alle andere activiteiten. Samen ondersteunen zij het team en vertegenwoordigen de ouders van de school.

De ouderraad bestaat uit:

Ingrid Kras (voorzitter) tel. 06-22977062
Martine Tuijp – Bond (penningmeester) tel.
Daphne Jansen tel. 351054
Sandra Schilder tel. 06-11294272
Nathalie Blöte (overblijf) tel. 06-13375912
Danielle Burger (verkeersouder) tel. 06-46756798
Anja Jonk
Hilly Smit

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten