Home / Onze school / SKOV

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam


Onze school valt net als alle andere scholen in Volendam onder de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. De stichting is opgericht op 20 feb 1964. Het postadres van de SKOV is: Postbus 58, 1130 AB Volendam. 

De stichting vormt het bestuur van alle basisscholen in Volendam, een school voor speciaal onderwijs en van het Don Bosco College. Er wordt gewerkt met het Raad van Beheer model (one-tier model). Dit betekent dat toezichthoudend bestuur en uitvoerend bestuur gezamenlijk het bestuur vormen.  Bij de SKOV draagt de uitvoerend bestuurder zorg voor de dagelijkse gang van de bestuurszaken en zij heeft de algehele leiding van de SKOV. De uitvoerend bestuurder formuleert strategische (financiële, organisatorische en onderwijskundige) doelstellingen en zet duidelijke kaders neer waarbinnen de scholen van SKOV zelfstandig opereren. De toezichthoudend bestuurders zijn belast met de toezichthoudende taken als bedoeld in de Wet op het primair en voortgezet onderwijs en keuren het strategisch beleid goed en controleren de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd.
Het bestuur van de SKOV fungeert als werkgever voor alle medewerkers van alle scholen van de SKOV (PO en VO). Een (groot) aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden is door het bestuur voor PO gemandateerd aan de bovenschools manager PO (BMPO) en voor VO aan de rector van het Don Bosco College. Een en ander is vastgelegd in de managementstatuten PO en VO.

Start nieuwe uitvoerend bestuurder en BMPO
In het begin van schooljaar 2017-2018 is Margreth Runderkamp aangesteld als de nieuwe bestuurder en Wilma Tjalsma als nieuwe BMPO bij de SKOV aangesteld. 

Toezichthoudend bestuur:                         Uitvoerend bestuur: 
Mevr. P.L.A. Kras, voorzitter                         Mevr. M. Runderkamp
Dhr. E.W.J.M. Schokker vice-voorzitter      
Dhr. E.C.J. Bond                                                  
Dhr. C.A. Tol                                                 
Mevr. N.G.B.M. Engbers                                                                                         
Mevr. C.G. Schermer                                    Bovenschoolsmanager PO
Dhr. J.G. Schoorl                                           Mevr. W. Tjalsma
 
Het adres van de Stichting is:
Postbus 58                                                                
1130 AB Volendam    


Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)