Home / Onze school / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


M.i.v. 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in werking getreden. Deze wet verplicht alle scholen om een Medezeggenschapsraad in te stellen. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en leerkrachten.
De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement.
De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

De medezeggenschapsraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, het schoolbestuur).
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wenst te nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. en vervolgens aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR en GMR hebben in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

Wat bespreken zij zoal?
Onze MR. komt zo’n 3 à 4 keer per jaar bijeen, steeds voorafgaand aan een GMR. - vergadering. In dit orgaan zijn alle basisscholen van Volendam vertegenwoordigd. Ter tafel komen o.a. het vakantierooster, allerlei ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, personeelszaken, Schoolplan en Schoolgids, financiën, formatie, enz.

Verkiezing MR-leden.
Elke vier jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van (periodiek) aftredende leden.
De leerkrachten kiezen zelf collega’s uit hun midden. Voor de oudergeleding worden verkiezingen uitgeschreven.
De zittingsperiode duurt in principe vier jaar, maar verlenging is mogelijk door herkiesbaarstelling.

Samenstelling MR.
 
Oudergeleding                                       
Marian Plat 0299-324686  
Kees Smit 06-20138669
Marielle Abma-Everaars (voorzitter) 0299-362785
Fred de Boer 06-51176289
 
Leerkrachtengeleding                                         
Regina Steur-Beemsterboer (secretaris) 0299-367425                         
Susan Buijs (penningmeester) 06-30363331
Lida Schilder-Sier 0299-361798
Corelle Koning (notulist)  


Vertegenwoordiging in de GMR.
Fred de Boer vertegenwoordigt onze school namens de ouders in de GMR.
Namens de leerkrachten van onze school heeft Corelle Koning zitting in de GMR.
 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR dan kunt u de leden altijd even hierop aanspreken.
Er is ook een speciaal emailadres waarnaar u een bericht kunt sturen: gmr03@deskov.nl