Home / Meer info / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Overblijven op school
Snoepen en uitdelen
Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Hoe zit het met hoofdluis?
Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wanneer zijn de vakanties?
Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
Wanneer is de eerste schooldag?
Gymnastiek
Schoolzwemmen.
Wat zijn de schooltijden?
Wat doet de school tegen pesten?
Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Klachtenregeling.
Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Verkeerssituatie rond de school
Kinderen ophalen en wegbrengen.
Kan ik als ouder helpen op school?
Wanneer mag mijn kind naar school?
Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Kan mijn kind op school leren typen?
Wanneer komt de schoolfotograaf?
Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?
Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
Wat te doen bij Kinderzeer?
Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad?
De ouderraad.
De schoolarts.
De Medezeggenschapsraad.
Opvoedingssteunpunt bij het Regio College

Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
De wet laat heel weinig ruimte toe om schoolverzuim toe te staan slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:

Bij ziekte van de leerling.
 • Als de leerling ziek is, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit aan de school kenbaar maakt. Even bellen is voldoende.

Bij sterfgevallen in de familie.
 • Als iemand in de familie is overleden en de leerling de school niet kan bezoeken, is een belletje naar de school voldoende.

Bij feestelijke aangelegenheden in het gezin of familie  
 • Bij feestelijke aangelegenheden (bijv. jubileum van ouders of grootouders) wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen, of hier downloaden. Op school kunt u de aanvraag dan inleveren. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordbriefje laten weten.                                                                               
     
Bij vakantie buiten de schoolvakanties  
 •  Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde school- vakanties en vrije dagen. Dat geldt ook voor wintersportvakanties, jubilea en familieweekends.

Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep dat schooljaar in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen gaan en die een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, waaruit blijkt dat zij inderdaad niet op een ander moment met vakantie kunnen gaan. De directeur van de school neemt in dat geval contact op met de werkgever. Deze is namelijk verplicht ouders met schoolgaande kinderen minimaal twee weken vrijaf te geven in schoolvakanties. Het is verboden toestemming te geven voor vakantie als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. 

 
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.


In de praktijk betekent dit dat:
 • slechts bij een jubileum van de ouders of grootouders (bijv. 50 jarig huwelijk), waarbij de richtlijnen van de normale cao’s worden aangehouden, is er ruimte voor een kind voor een dag vrij. Voor bijv. een midweek vakantie wordt geen vrij gegeven.
 • er geen mogelijkheid is vakanties te verlengen, dus er wordt geen vrij gegeven voor een vertrek op de vrijdag onder schooltijd voor een wintersportvakantie of een terugkomst op maandag na de meivakantie
 • de mogelijkheid tot de aanvraag voor een lang weekend onder schooltijd beperkt zijn, bij een jubileum kan de maandag of vrijdag vrij gegeven worden; in alle andere gevallen moet op vrijdag na schooltijd worden vertrokken en wordt het kind op maandag op school verwacht. 

Mochten ouders het leerplichtige kind (kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin zij 5 jaar zijn geworden) toch thuis houden of wanneer het vermoeden bestaat van een niet terechte ziekmelding, dan is de school volgens de leerplichtwet verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar roept de ouders op of gaat bij ze langs, hoort ze en geeft ze bij moedwillig veroorzaakt verzuim een proces verbaal.

U kunt hier het schriftelijk verzoek voor een extra verlof inzien en uitprinten. Nadat u het heeft ingevuld, kunt u het bij de directie van de school inleveren.

http://www.sintnicolaas-school.nl/uploads/files/VERZOEK%20EXTRA%20VERLOF.doc


De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordbriefje laten weten. Als de leerling de school voor een langere periode verzuimt, moet de ouder/verzorger dit door middel van een speciaal formulier bij de gemeente melden. Dit formulier kunt u bij de directeur opvragen.

Naar boven

Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:    
- Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie    
Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen, of hier downloaden. Op school kunt u de aanvraag dan inleveren.De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten.  

http://www.sintnicolaas-school.nl/uploads/files/Verzoek%20extra%20verlof.pdf

- Bij vakantie buiten de schoolvakanties
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. Naar een dergelijke verklaring wordt zeer kritisch gekeken en er wordt contact opgenomen met de werkgever. De school heeft namelijk de indruk de werkgevers zeer gemakkelijk zo'n verklaring afgeven.   

De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen.  De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.

Naar boven

Overblijven op school
Al vele jaren kunnen de kinderen op onze school overblijven, net zoals op de andere scholen in Volendam. De regels voor het overblijven zijn voor alle scholen gelijk. Ieder kind in Volendam betaalt  € 1,25 per keer. De tijden van het overblijven zullen worden 12.00 tot 13.10 uur. Bij 10 kinderen is één overblijf ouder genoeg. Bij méér dan 10 kinderen moeten er twee overblijfouders aanwezig zijn. De overblijfouders krijgen per keer dat zij overblijven een vergoeding van € 10,- Nieuw is dat iedere overblijfouder een BHV (bedrijfshulpverlening) diploma moet behalen, die door de SKOV wordt betaald.Het schoolbestuur is verplicht een WA-verzekering af te sluiten i.v.m. mogelijke schade die veroorzaakt wordt tijdens het overblijven. De regels en afspraken die gelden voor de overblijvende kinderen worden aan de betreffende ouders en hun kinderen bekend gemaakt.


Mocht u interesse hebben om ook overblijfmoeder of -vader te willen worden, dan horen wij dat graag. De contactpersonen zijn: Carolien Kroon, tel: 361171 of Caroline Klouwer, tel: 0645128808. U kunt zich natuurlijk ook op school opgeven.Naar boven

Snoepen en uitdelen

Snoepen en uitdelen:
Voor de kinderen van groep 1 en 2 geldt het volgende:
• we houden ‘s morgens een korte pauze;
• wij vragen u uw kind dagelijks fruit of
drinken mee te geven; drinken: Vruchtensap, melk of gewoon water.

Voor alle kinderen geldt;
• op school mag niet gesnoept worden;
• wanneer uw kind jarig is, mag het de medeleerlingen trakteren. In het kader van “gezonde voeding” kunt u ook eens denken aan andere traktaties dan chips of ijs. We denken hierbij aan zaken als kaas, worst, mandarijn, een schrift of iets anders leuks. De kinderen vinden dat heel leuk.
Niet meer dan één traktatie. Grote snoep traktaties als een kind een broertje of zusje krijgt
of een andere heugelijke gebeurtenis in familiekring, worden door ons mee naar huis
gegeven aan de kinderen en niet onder schooltijd uitgedeeld. Liever zien wij dat er ge-
woon dat er géén grote snoep traktaties worden uitgedeeld!
 Naar boven

Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Als uw kind niet mee kan doen met de gymles of zwemles, dan kunt u dat melden door even een briefje mee te geven of te bellen. Het is niet voldoende als uw kind het zelf mondeling aan de leerkracht doorgeeft!

Naar boven

Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstelling verlenen voor deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van gymnastiek naar aanleiding van een doktersrapport  of vrijstelling om deel te nemen aan de godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren.  In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Naar boven

Hoe zit het met hoofdluis?
Geen enge ziekte, geen besmetting, geen paniek. Het is gewoon een vervelend probleem dat we onder controle moeten houden. Bij ons op school worden in de week na een vakantie door een grote groep ouders alle kinderen in de school gecontroleerd op hoofdluis. Mocht bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Dit gebeurt op een zeer discrete wijze. Als in een groep hoofdluis is geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een folder mee over de bestrijding van hoofdluis. Ook wordt die groep nog meerdere keren gecontroleerd door de 'luizenouders'.

U, als ouder, kunt natuurlijk ook het een en ander doen: controleer regelmatig het haar van uw kind.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de GG&GD.

Naar boven

Wat te doen als mijn kind ziek is?


Wanneer uw kind om de één of andere reden de school moet verzuimen, verzoeken wij u ons dit mee te delen. Als u het telefonisch doet, dan graag voor schooltijd. Ons telefoonnummer is: 363264
Wij stellen het zeer op prijs als ouders zelf hun kinderen afmelden en dit niet door andere (buur) kinderen laten doen. Dat voorkomt een hoop misverstanden.

 Naar boven

Wanneer zijn de vakanties?
De vakanties van dit schooljaar vindt u op de pagina Vakanties

Naar boven

Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller(ster). Als dit niet lukt, wordt er intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd.

Naar boven

Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijv. bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten schooltijd te laten vallen. U dient zich te realiseren dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces. U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer teniet te doen. De scholen hebben van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven.

Naar boven

Wanneer is de eerste schooldag?
Eerste schooldag is op maandag 18 augustus

Naar boven

Gymnastiek

In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De groepen 1 en 2 hebben de beschikking over een goed ingerichte speelzaal, waarvan veel gebruik wordt gemaakt in de wintermaanden, wanneer er door weersomstandigheden niet buiten gespeeld kan worden.

Voor dergelijke lessen hebben de kinderen van groep 1 en 2 nodig:
• gymschoenen: het liefst zonder veters of met elastiek ingeregen, liever geen ballet-
schoentjes.
• gymtas : Graag van stof. Deze tas blijft het gehele jaar op school hangen, de
kinderen hebben de spullen immers elke dag nodig.
• Gymkleren : een heel eenvoudig broekje, shirtje of pakje is voldoende.

De gymspullen graag voorzien van de naam van het kind. Dit i.v.m. eventueel zoekraken.
De groepen 3 t/m 6 maken gebruik van de sportzaal in de Schoolstraat. Groep 7 en 8 maken gebruik van sporthal “de Kreil”.

Kleding voor deze lessen:
jongens:
sportbroekje en sportshirt
meisjes: sportbroekje en sportshirt of turnpakje.
Voor jongens en meisjes zijn sportschoenen verplicht. Dit i.v.m. het gevaar voor voetschimmels en andere kwalen. Om veiligheidsredenen raden wij balletschoenen af

Rooster lichamelijke oefening:

groep 3:    maandag 13.55 - 14.35 uur
                   donderdag 10.30 - 11.15 uur

groep 4:     maandag: 13.15 - 13.55 uur
                    donderdag 9.15 - 10.00 uur

groep 5:     maandag 14.35 - 15.15 uur
                     donderdag 8.30 - 9.15 uur

groep 6:     dinsdag 14.30 - 15.15 uur
                    donderdag 11.15 - 12.00 uur

groep 7:     maandag:  14.30 - 15.15 uur
                     woensdag: 10.45 - 11.30 uur

groep 8:     maandag : 13.15 - 14.00 uur
                     vrijdag :      14.30 -  15.15  uur


Donderdagochtend hebben de groepen 3, 4 en 5 met ingang van dit schooljaar gymles volgens een vast rooster, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin met een wisselend rooster werd gewerkt.

De kinderen van groep 5 komen dan donderdag ’s morgens meteen met hun gymtas naar de Schoolstraat. Na de les worden de fietsen meegenomen naar school.

Bij heel mooi weer kan het voorkomen dat de gymles verplaatst wordt naar de “open lucht” het Boelenspark of het Slobbeland
 Naar boven

Schoolzwemmen.
Op vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 zwemles in De Waterdam. Groep 3 zwemt van 13.25 tot 14.05. Ze moeten om 12.55 op school zijn. De bus kan niet wachten!
De kinderen van groep 3 zwemmen één keer in de 2 weken.

Het halen en brengen van de kinderen gebeurt met een bus van de firma Bak.
De kosten van vervoer moeten door de ouders van de deelnemende kinderen worden voldaan. De lesgelden komen voor rekening van de gemeente.Naar boven

Wat zijn de schooltijden?

Groep 1 t/m 8:

's morgens:   8.30 - 12.00  uur
 woensdag:   8.30 - 11.30  uur
's middags:  13.15 - 15.15 uur

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt 's morgens een kwartier pauze ingeroosterd.

Op de bovenverdieping dragen de kinderen tijdens de lessen pantoffels of slippers. De schoenen gaan dus uit, dit in verband met de inloop van zandNaar boven

Wat doet de school tegen pesten?
Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben. De meesters en juffen nemen signalen heel serieus. Op school is een pestprotocol aanwezig waarin leerkrachten alle maatregelen kunnen vinden om het pesten tegen te gaan. Het protocol is een verklaring van vertegenwoordigers van de school en de ouders/verzorgers, waarin men heeft afgesproken dat pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd, en vervolgens dat het pesten op een bepaalde manier wordt aangepakt. We doen onze best om alle kinderen een veilig gevoel te geven in de klas. Dit betekent dat wij stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen treffen bij voorkomend pestgedrag. Ouders mogen het pestprotocol ook inzien.  Download hier het pestprotocol.

http://nicolaas.ibasis.nl/uploads/files/Pestprotocol.doc

Naar boven

Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Overal kan wel eens iets misgaan of ontstaan misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Indien dit gesprek naar uw mening toch wat onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Indien het overleg met de school geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u met ons schoolbestuur gaan praten of een beroep doen op de klachtenregeling.

Naar boven

Klachtenregeling.

Vanaf 1 augustus 1998 is het schoolbestuur verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor de scholen die onder het bevoegd gezag vallen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam bestond er al vanaf 20 november 1995 een ‘ Klachtenregeling ongewenste intimiteiten, agressie ( v.o.: racisme ) en geweld ‘ voor het katholiek primair en voortgezet onderwijs. Deze regeling komt dus te vervallen.

Op 29 september 1998 is het bestuur akkoord gegaan met het ‘ Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs ‘ van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs ( VBKO ). Deze regelng is ook goedgekeurd door de M.R. van het Don Bosco College en door de GMR namens de basisscholen. In de nieuwe regeling zijn onder andere de begrippen ‘ klacht ‘ en ‘ klager ‘ verder uitgewerkt.
KLACHTEN kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.


Een KLAGER is: een (ex) leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige ( ex ) leerling, ( een lid van ) het personeel, ( een lid van ) de directie, ( een lid van ) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend.
Voor de leerlingen zal hieraan aandacht worden besteed in het Leerlingenreglement ( v.o. ) en voor directie- en personeelsleden in het informatieboekje.
In deze schoolgids gaat het om u als ouder, voogd of verzorger. Deze regeling is alleen van toepassing, wanneer u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directeur plaatsvinden.

Pas wanneer deze handeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Voor belangstellenden ligt een uitgebreid model van de regeling ter inzage op school. In eerste instantie wendt u zich tot de contactpersoon, meestal de directeur van de school. Die verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen van de klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, als het wenselijk of noodzakelijk is, naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Als de vertrouwenspersoon alleen aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of aan het bevoegd gezag.
 Naar boven

Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Uitbreiding buitenschoolse opvang

Ook voor kinderen van de Sint Nicolaasschool!

Goed nieuws! Per 5 september 2011 is Kinderopvang Berend Botje een nieuwe groep buitenschoolse opvang (BSO) op een nieuwe locatie gestart. Door deze uitbreiding kunnen de BSO-locaties in Edam en Volendam meer opvang bieden aan de kinderen van de Sint Nicolaasschool.

Persoonlijke zorg en aandacht

De BSO is voor kinderen van 4 tot 13 jaar, waar hij/zij op vaste tijden welkom is. Uitgangspunt van de buitenschoolse opvang is: de tijd na school is vrije tijd van de kinderen. De kinderen mogen dan ook zelf kiezen wat ze willen doen. De pedagogisch medewerkers zijn getraind om goed te kijken en te luisteren naar de kinderen. Zij spelen in op wat de kinderen op dat moment bezighoudt. Berend Botje vindt het belangrijk dat uw kind zich juist in zijn of haar vrije tijd thuis voelt op de opvang. Of uw kind nu mee wil doen aan één van onze activiteiten of na een drukke schooldag rustig een boekje wil lezen, uw kind is vrij om te doen waar het behoefte aan heeft. Ook in de schoolvakanties kan uw kind bij ons op de BSO terecht: wij organiseren dan de hele dag leuke activiteiten. De BSO bestaat uit voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

Voorschoolse opvang (VSO)

De VSO is geopend van 7:30 tot 9:00 uur. U brengt uw kind na het ontbijt naar onze locatie. Uw kind wordt door ons met een busje naar school gebracht. Wij zorgen dat uw kind daar op tijd is.

Naschoolse opvang (NSO)
De NSO is geopend vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur. Uw kind wordt na schooltijd door ons met een busje van school gehaald. Op de NSO drinken we iets samen met de kinderen en is er de gelegenheid gezellig bij te kletsen. Uw kind kan bijvoorbeeld de belevenissen van de schooldag vertellen of een knutselwerkje laten bewonderen. Daarna mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Uiteraard helpt de pedagogisch medewerker bij de keuze. Wist u dat een groot deel van onze pedagogisch medewerkers de specialisatiecursus 'buitencoach' heeft gevolgd? Samen met de kinderen maken zij van het buitenspelen een actieve en uitdagende activiteit!

Informatie of aanmelden
Door de uitbreiding is er op verschillende dagen weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Wilt u eerst een kijkje komen nemen? Neem dan gerust contact met ons op.

Alle informatie over de opvangmogelijkheden van Berend Botje vindt u op www.berendbotje.nl. Hier vindt u ook alle locaties in de gemeente Edam / Volendam. Aanmelden kan ook via onze site. Bellen mag natuurlijk ook: (0229) 24 68 31.BSO Berend Botje: Een uitdagende plek voor en na school!
Ook kunt u voor vragen over de buitenschoolse opvang (BSO)  contact opnemen met 'Majest' tel: 0299-316478.

Naar boven

Verkeerssituatie rond de school

De auto’s rijden via de Edammerweg. Parkeer uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen, zodat het overige verkeer onbelemmerd kan doorrijden.

De fietsers komen via de Wilgenlaan bij het zebrapad met verkeerslichten. Daar stappen zij af. Als het voetgangerslicht op groen staat steken zij daar met de fiets aan de hand (lopend) over. Daarna lopen zij over de brug naar de fietsenstalling. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders. Goed voorbeeld doet goed volgen.Door de poort komen zij dan op het plein. Elke groep zet de fietsen in een apart gedeelte van de fietsenstalling.

Wij stellen het op prijs als u bovenstaande serieus neemt. Er ontstaan regelmatig chaotische en onveilige verkeerssituaties rondom de school, doordat sommige ouders de verkeersregels niet zo nauw nemen, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van de kinderen.

Auto ‘s parkeren aan de Edammerweg
Er wordt zeer slordig geparkeerd aan de Edammerweg met het wegbrengen en ophalen van kinderen. Regelmatig is de doorgang belemmerd door schots en scheef geparkeerde auto’s die deels op de stoep of in het gras staan, ook vlak om de hoek. Dit leidt tot de nodige irritaties. Probeer dat te voorkomen.
Denk aan de veiligheid van de kinderen en de medeweggebruikers.Naar boven

Kinderen ophalen en wegbrengen.

De kinderen vallen gedurende de tijd die zij op school doorbrengen onder verantwoordelijkheid van de school. Wij nemen deze verantwoordelijkheid heel serieus en willen de kinderen weer veilig mee naar huis geven. Om ervoor te zorgen dat we goed kunnen zien dat elk kind ook opgehaald wordt hebben wij een aantal ophaalplaatsen afgesproken.

De groep van juf Eline/Emmy: Ouders staan op het plein naast de schommels, de kinderen komen door de zij-ingang naar buiten.

Groep 3 komt ook door de zij-ingang naar buiten.

De groep van juf Wilma: Ouders staan op het plein bij de zandbak, de kinderen komen door de hoofdingang naar buiten.

De groep van juf Linda/Regina: de ouders staan op het plein bij de ronde schuur, de kinderen komen door de hoofdingang naar buiten.

 Naar boven

Kan ik als ouder helpen op school?
Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! Het is belangrijk dat u als ouders nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders een goed contact hebben met de school, als de ouders weten hoe er dagelijks wordt gewerkt, als ze er thuis over praten en er ook rekening mee houden.

Veel ouders zijn actief betrokken bij het onderwijs op onze school. U kunt bij allerlei zaken helpen, een aantal voorbeelden:
 • bij de luiscontrole
 • als hulpouder bij handvaardigheid
 • als computerouder
 • begeleiding van excursies
 • bij het schoolkamp
 • bij het organiseren van feesten en sportevenementen
 • hulp in het documentatiecentrum
 • het vervoer bij theatervoorstellingen
 • de communie- en vormselvoorbereidingen
 • als schoonmaakouder
 • als EHBO ouder
 • als overblijfouder
 • bij spelletjesmiddagen
 • bij de voorbereiding van het kerst- en paasproject
 • bij schoolreisjes
 • bij sportdagen

Om de organisatie soepel te laten verlopen en om mogelijke problemen of misverstanden te voorkomen worden met de hulpouders aan het begin van het schooljaar aanwijzingen, afspraken en regels doorgenomen die bij de betreffende activiteit belangrijk zijn. Tijdens de activiteiten zijn de ouders W.A.-verzekerd door het schoolbestuur.

Daarnaast gebeurt het tijdens een schooljaar nog tientallen keren dat om allerlei redenen een beroep op een ouder moet worden gedaan. En, dat mag gerust eens worden gezegd; op onze school kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen op een zéér groot aantal bereidwillige ouders. We zijn daarmee uiteraard ontzettend blij! We mogen zelfs stellen dat verschillende dingen binnen de school zonder hulp van deze ouders niet op de huidige wijze te organiseren zouden zijn.

Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een medewerkersavond voor alle ouders die zich in het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school.

Naar boven

Wanneer mag mijn kind naar school?

Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar op vijfjarige leeftijd is het pas leerplichtig. Voor de ontwikkeling van een kind is het natuurlijk erg belangrijk dat het zo weinig mogelijk onderwijs verzuimt.

De ouder(s) worden al in een vroeg stadium uitgenodigd om naar een algemene voorlichtingsavond te komen. Deze vindt doorgaans plaats in de maand mei voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind geplaatst wordt. Belangrijke zaken worden dan al afgesproken met de ouders. Vervolgens worden de ouders en hun kind ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind opgeroepen om te komen inschrijven en om kennis te maken met de juf en de toekomstige klasgenootjes.

Vroeger mochten de kinderen alleen instromen na de zomervakantie. Tegenwoordig hebben de scholen in Volendam maandelijks één instroomdag. Meestal is dit de eerste maandag van de maand of de eerste maandag na een vakantie. De instroomdata worden door de directies in Volendam gezamenlijk afgesproken en hier wordt niet van afgeweken.

Instroomdata nieuwe kleuters/leerlingen:

Ma. 18-08-2014 (voor kinderen t/m 30-09-2014)
Ma. 06-10-2014 (t/m 10-10-2014)
Ma. 03-11-2014 (t/m 07-11-2014)
Ma. 01-12-2014 (t/m 05-12-2014)
Ma. 05-01-2015 (t/m 09-01-2015)
Ma. 02-02-2015 (t/m 06-02-2015)
Ma. 02-03-2015 (t/m 06-03-2015)
Ma. 07-04-2015 (t/m 10-04-2015)
Ma. 11-05-2015 (t/m 15-05-2015)
Ma. 01-06-2015 (t/m 05-06-2015)

 Naar boven

Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Indien blijkt dat een hele schoolweek te lang is voor uw kind, kan er gebruik worden gemaakt van een speciale regeling in overleg met de directeur.

Naar boven

Kan mijn kind op school leren typen?

Kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen zich laten inschrijven voor een typecursus. Van een aantal erkende instituten zult u dit schooljaar informatie ontvangen via de school. Dat u informatie ontvangt van de school, wil niet zeggen dat de school ook enige verantwoordelijkheid draagt voor de cursus. De kosten van een dergelijke cursus zijn niet gering. Voor inlichtingen verwijzen wij u naar de telefoonnummers en adressen op de inschrijfformulieren van de verschillende instituten die u in de loop van het schooljaar tegemoet kunt zien.Naar boven

Wanneer komt de schoolfotograaf?

Eén keer in de twee jaar gaan alle kinderen van de school op de foto. Tevens worden er groepsfoto’s gemaakt. Ook kunnen broertjes en zusjes samen gefotografeerd worden. Het op de foto gaan, verplicht u overigens niet tot het kopen van de foto’s. In het afgelopen schooljaar 2009-2010 is de schoolfotograaf langs geweest voor een uitgebreide fotosessie. Dit schooljaar wordt het dus alleen een groepsfoto gemaakt.Naar boven

Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Soms komt het voor dat een kind regelmatig ziek wordt gemeld. Er kan dan sprake zijn van andere dan alleen maar lichamelijke oorzaken. Het kind kan zich op school niet prettig voelen, het wordt wellicht gepest, heeft onenigheid met de leerkracht of ziet op tegen bepaalde vakken. Soms zijn er ook omstandigheden thuis waardoor een kind min of meer gedwongen wordt niet naar school te gaan. In al deze gevallen is sprake van oneigenlijk verzuim.
Indien u het vermoeden heeft dat uw kind af en toe een excuus zoekt om maar niet naar school te hoeven gaan, is het aan te raden contact op te nemen met de groepsleerkracht en/of de directie van de school. Gezamenlijk proberen we dan tot een oplossing te komen die in het belang is van uw kind. Bij veelvuldige afwezigheid zal de school zelf ook actie ondernemen om de oorzaak daarvan te achterhalen.

Naar boven

Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Indien een kind zich ernstig misdraagt, zodat de rust en veiligheid op school worden verstoord, spreken we van wangedrag. Het kind kan dan van school gestuurd worden. Indien deze maatregel van tijdelijke aard is (gedurende enkele dagen of weken), spreken we van schorsing. Schorsing vindt plaats in afwachting van andere maatregelen maar kan ook leiden tot verwijdering. Tijdens de schorsingsperiode zullen gesprekken plaatsvinden met de ouders, leerkracht, directie en schoolbestuur.

Indien de maatregel voorgoed van kracht is, spreken we van verwijdering. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat tot definitieve verwijdering wordt overgegaan, zal eerst worden geprobeerd een andere school voor de leerling te vinden.

Naar boven

Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
De school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderraad stelt in samenspraak met de school de hoogte van de bijdrage vast. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de hoogte van de bijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van deze bijdrage staat los van de kwaliteit van het onderwijs dat het kind ontvangt. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.
Met de ouderbijdrage worden die extra’s betaald waar de school geen subsidie voor ontvangt zoals bijvoorbeeld:
 • Traktaties bij feestelijke gelegenheden
 • Het Sinterklaasfeest
 • De Paasviering
 • Een broodmaaltijd tijdens de kerstviering
 • De afscheidsavond voor groep 8
 • Versnaperingen e.d.
 • Excursies
 • Activiteiten rond het afsluiten van het schooljaar

De bijdrage heeft overigens een vrijwillig karakter, maar wanneer de ouderraad over beperkte middelen beschikt, zullen diverse leuke activiteiten moeilijker te financieren zijn…

Naar boven

Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?

Het rapport dient als uitgangspunt voor de rapportbespreking. Over het algemeen worden de zogenoemde “ 10-minuten-gesprekken “ gevoerd na het eerste rapport. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders met de leerkracht nagaan of het kind zijn talenten goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn en of er sprake is van echte achterstand. Leerkrachten zullen tijdens de gesprekken met de ouders aangeven hoe de eventuele achterstanden en problemen aangepakt zullen worden. Waar mogelijk zullen de leerkrachten ook aangeven hoe de ouders hierbij kunnen helpen. Soms zal, in overleg, besloten worden om een deskundige in te schakelen. Ook na het tweede rapport is er de mogelijkheid voor ouders die dat willen een gesprek aan te vragen bij de leerkracht.

 Naar boven

Wanneer krijgt mijn kind een rapport?

De ouders/verzorgers worden d.m.v. een leerling rapport op de hoogte gebracht van de vorderingen van het kind. Het betreft niet alleen de vorderingen die betrekking hebben op het presteren in de verschillende vakken of onderdelen ervan, maar ook ontwikkelingen op het gebied van de expressie, de lichamelijke vorming en de sociaal-emotionele vorming.
De vorderingen kunnen op het rapport worden weergegeven d.m.v. cijfers of woorden. Soms wordt een combinatie van deze twee gebruikt. De rapporten worden drie keer per jaar meegegeven. De data waarop de rapporten in het schooljaar 2014-2015 worden meegegeven zijn:

vr. 21-11-2014
vr. 20-03-2015
di. 30-06-2015

De ouders van de kinderen van groepen 1/2 krijgen tweemaal per jaar een ingevulde Pravoo rapportage kaart, die een vrij compleet beeld geven van het presteren en de sociaal emotionele gevoelens van het kind. De eerste rapportagekaart komt in januari waarna een gesprek met iedere ouder - verzorgerpaar volgt. Met ouders van nieuwe kinderen wordt na 4 weken een gesprek gehouden over het wel en wee van hun kind. Het rapport/de rapportagekaarten zijn bestemd voor de ouders en verzorgers, maar ook ouders die niet meer het ouderlijk gezag hebben, bijv. na een echtscheiding, kunnen de directeur van de school vragen om deze informatie. De directeur kan alleen weigeren als het belang van het kind geschaad wordt.

 Naar boven

Wat te doen bij Kinderzeer?
Als kinderen kinderzeer hebben en de wondjes zijn open en vochtig, dan is de kans op besmetting uiterst groot. Het is dan beter om uw kind een tijdje thuis te houden totdat de wondjes goed dicht zijn.

Naar boven

Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad?
Als er een vacature is, wordt er aan de ouders veertien dagen van tevoren gevraagd, wie zich kandidaat wil stellen. Uit de aangemelde ouders wordt door middel van een schriftelijke stemming het nieuwe ouderraadslid gekozen.

Naar boven

De ouderraad.

De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met het team overlegt zij over zaken, die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met zaken als:
• excursies;
• sinterklaasviering;
• kerstviering en kerstmaaltijd;
• laatste schoolweekactiviteiten .

De leden van de Ouderraad zijn:                                     Leerkrachtgeleding
Elles Kwakman (voorz.)   Tel: 06-50628174                  Loek Kras
Mieke Tol-Mühren (secr.)Tel: 321755                           Hil Smit
Olga Veerman                 Tel: 369442                             Anja Jonk
Margret Veerman               
Mireille Steur                   Tel: 06-39316754
Ingrid Sier                       Tel: 350653

 Naar boven

De schoolarts.
Eén keer per jaar komt de jeugdarts om de leerlingen te onderzoeken. Daarbij is de aanwezigheid van de ouders zeer gewenst. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van dag en tijdstip waarop uw kind wordt onderzocht.

Naar boven

De Medezeggenschapsraad.

Deze raad, samengesteld uit ouders en leerkrachten, behandelt zaken die  te maken hebben met het onderwijs op onze school. Schoolteam en bestuur leggen hun plannen voor aan deze raad. Medezeggenschap is erg belangrijk, maar ook een zaak waar we zorgvuldig mee moeten omgaan, zodat voldoende ruimte wordt geboden aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Oudergeleding: Leerkrachtengeleding:
Astrid Schaefers              Tel: 350831                     Regina Beemsterboer      Tel: 367425
Dave Tuijp                       Tel: 351796                     Susan Buijs                      Tel: 707151
Annemarie Sier                Tel:351765                      Wilma Smit                      Tel: 06-23732858
Marielle Abma Everaars   Tel: 06-23830962           Corelle Koning                  Tel: 0611710381 


Op Volendam bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Onze school wordt bij toerbeurt door twee leden van de MR in deze raad vertegenwoordigd. De afvaardiging bestaat uit een ouder en een leerkracht.
 Naar boven

Opvoedingssteunpunt bij het Regio College
Hoe kies ik een middelbare school voor mijn kind? Wat is de Cito-toets? Mijn kind wordt gepest op school, wat nu? Hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk? En wat zit mijn dochter eigenlijk de hele tijd achter haar computer te doen? Doorsnee vragen, waar iedere ouder in de opvoeding tegenaan kan lopen. Niet iedere ouder zal willen aankloppen bij een opvoedingsbureau.

Het aanbod opvoedingsondersteuning van het Regio College geeft ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar in een beperkt aantal bijeenkomsten voldoende informatie en praktische tips om zelf aan de slag te gaan. Op een manier die bij hun eigen opvoedstijl aansluit, en bij hun eigen thuissituatie past.
Het aanbod is laagdrempelig en interactief. Ouders kunnen vragen stellen, maar ook ervaringen en suggesties uitwisselen. Bij de lezingen hoort een reader met toegankelijke achtergrondteksten en praktische tips voor thuis.

Onze uitgangspunten voor ons opvoedingsondersteunend aanbod zijn:
• Kinderen laten leren door positieve ondersteuning en door een veilige en stimulerende omgeving te bieden
• Realistische verwachtingen hebben, ieder kind ontwikkelt zich in eigen tempo en maakt (meestal niet expres) fouten
• Goed voor jezelf zorgen, ouders die zich goed voelen hebben meer energie voor hun kinderen
• Ons aanbod is bedoeld voor alle ouders die geïnteresseerd zijn in kinderen en opvoeding

Het aanbod opvoedingsondersteuning bij het Regio College bestaat uit
• Lezingen
• Triple-P lezingen
• Cursussen van een aantal bijeenkomstenLezingen

Voor het Regio College zijn 7 lezingen ontwikkeld, elke lezing is opgebouwd uit drie praktische delen.

Eerste stap: vaststellen van de vragen over het thema (waar gaat het over en waarom moeten we daar iets aan doen?)
Tweede stap: achtergrondinformatie (bagage) voor ouders om optimaal te kunnen handelen (wat moeten ouders weten om de juiste aanpak te kunnen kiezen?)
Derde stap: tips en vaardigheden voor in de dagelijkse praktijk (op welke manieren kunnen ouders hun kinderen echt helpen?).


Contactpersoon opvoedingsondersteuning
Jooske Timmermans: Regio College, Cypressehout 95; 1507 EK Zaandam
T 075 – 681 4758
M 06- 20107238
E jtimmermans@regiocollege.nl


Doelgroep: ouders / opvoeders van kinderen van 0 tot 19 jaar

Doel: de deelnemer maakt kennis met of wordt geïnformeerd over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het opvoeden en opgroeien van kinderen

Aantal uur: 3 uur

Locatie: basisschool, peuterspeelzaal, wijkgebouw

Inhoud: we onderscheiden 7 thema’s:


1. Helpen bij het maken van huiswerk
Ouders horen in deze lezing waarom het zo belangrijk is dat zij actief betrokken zijn bij opdrachten die hun kind van school mee naar huis krijgt en op welke manier ze dit kunnen doen. Ouders ervaren dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren, en dat zij daar op verschillende manieren bij kunnen aansluiten. Inhoudelijke kennis van de schoolvakken is daarbij onbelangrijk, de kracht van de ouders ligt juist in het stimuleren van de sterke eigenschappen van hun kind en het realiseren van goede randvoorwaarden.


2. Mijn kind online
De kloof in kennis en gebruik van Internet tussen ouders en hun kinderen begint kleiner te worden. Toch weten veel ouders nog steeds niet wat hun kinderen op Internet doen, en of dat gevaarlijk kan zijn. De lezing Mijn kind online biedt ouders een inkijkje in het digitale leven van hun kinderen. De valkuilen van het medium worden besproken, maar vooral ook de positieve mogelijkheden komen ruimschoots aan bod. Ook in deze lezing krijgen ouders tips en trucs om hun kind positief met Internet om te laten gaan.


3. Omgaan met pesten
In de lezing Omgaan met pesten krijgen ouders snel door waarom pesten iets anders is dan plagen, en waarom een aanpak samen met de school een voorwaarde is om ernstige gevolgen te voorkomen. De oorzaken van pesten komen aan bod, en de omstandigheden waaronder pesten kan ontstaan. Een groot deel van de lezing wordt besteed aan praktijksituaties en tips voor ouders om hun kind te ondersteunen, ook als hij zelf de pester is.4. Mijn kind naar de middelbare school
De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept veel vragen op. Bij kinderen, maar vooral ook bij hun ouders. Algemene vragen als: hoe zit het Nederlandse schoolsysteem in elkaar en hoe kies je een goede middelbare school? Maar ook specifieke vragen als: welke school past er bij mijn kind? Welke rol speelt de uitslag van de Cito-toets? En wat gaat er allemaal veranderen als mijn kind in de brugklas zit? In de lezing Mijn kind naar de middelbare school komen deze vragen (en meer) stuk voor stuk aan bod. Ouders krijgen veel praktische informatie en leren hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijs. De informatie is sterk regionaal gekleurd.


5. Een beroepsopleiding kiezen
De lezing Een beroepsopleiding kiezen bouwt voor een deel op de vorige lezing voort. Ook hier wordt op een toegankelijke manier inzicht geboden in de veelheid aan beroepsopleidingen en de voorwaarden voor toelating. Daarnaast krijgen ouders inzicht in de manier waarop pubers keuzes maken, en de rol die hun eigen normen en verwachtingen in dit proces spelen. Een aantal praktische opdrachten biedt ouders voldoende handvatten om hun kinderen goed te kunnen ondersteunen in hun vervolgkeuzes.


6. Kinderen en geld
Kinderen kosten geld, en kinderen geven geld uit. Hoe werk je aan de financiële opvoeding van je kind? Hoeveel zakgeld kun je geven, wat doe je als een kind merkkleding wil kopen? Maar ook: welke regelingen zijn er om ouders financieel tegemoet te komen? Deze lezing geeft ouders bij deze vragen een steuntje in de rug.


7. Omgaan met pubers
In de puberteit verandert er veel in het lichaam, de hersenen en daardoor het leven van kinderen, en dat van hun ouders. Er is al veel bekend over de lichamelijke veranderingen, en er raakt steeds meer bekend over de veranderingen in de hersenen. De lezing Omgaan met Pubers biedt een inkijkje in de laatste inzichten, en helpt daardoor ouders het gedrag van hun kinderen beter te begrijpen. De opgedane kennis is een basis voor de tips waarmee ouders aan de slag kunnen, daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.


Triple P lezingen over positief opvoeden

Doelgroep: ouders / opvoeders van kinderen 0 tot 12 jaar

Doel: de deelnemer leert gebruik maken van de dagelijkse communicatie in
het gezin om hun kinderen adequaat te ondersteunen en te stimuleren

Aantal uur: 3 uur per lezing, er zijn 3 lezingen; deze kunnen in een serie aangeboden worden, maar zijn ook afzonderlijk te volgen

Locatie: basisschool, middelbare school, peuterspeelzaal, wijkgebouw

Inhoud: de naam Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0-12 jaar. De aanpak van Triple P is gericht op het veranderen of verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Ouders/opvoeders leren gebruik maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen adequaat te ondersteunen en te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van de ouders/opvoeders worden zo versterkt en risicofactoren verminderd.

Er zijn 5 basisprincipes binnen het Triple P programma te benoemen:
 kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden;
 kinderen laten leren door een positieve ondersteuning;
 een aansprekende discipline hanteren;
 realistische verwachtingen hebben;
 goed voor jezelf zorgen.

De thema’s zijn:
 De kracht van positief opvoeden;
 Opvoeden tot zelfvertrouwen en zelfredzaamheid;
 Veerkracht bij kinderen bevorderen.

Cursussen

1. Opvoeden en Zo

Doelgroep: ouders/opvoeders van basisschoolleerlingen

Doel: de deelnemer weet welke opvoedingstechnieken hij kan hanteren in
probleemsituaties

Aantal uur: 18 uur (6 dagdelen van 3 uur)

Locatie: basisschool, wijkgebouw

Inhoud: een cursus die opvoeden gemakkelijker kan maken. Een praktische cursus gericht op alledaagse opvoedingssituaties.


Programma
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

1. Aandacht geven en prijzen
2. Verbieden en nee zeggen
3. Straffen
4. Negeren
5. Apart zetten
6. Afsluitende bijeenkomst2. Pubercursus

Doelgroep: ouders/opvoeders van kinderen tussen de 10 en 16 jaar

Doel: de deelnemer kan zich verplaatsen in de leefwereld van een “puber” en
weet welke opvoedingstechnieken hij kan hanteren in
probleemsituaties

Aantal uur: 18 uur (6 dagdelen van 3 uur)

Locatie: VMBO-school, wijkgebouw

Inhoud: .In de cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod. Ouders krijgen informatie over manieren waarop zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen en ruzie kunnen voorkomen.

Ouders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Daarnaast krijgen ouders opdrachten mee naar huis om het geleerde in praktijk te brengen.
Programma
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

1. Veranderingen in de puberteit
2. Positieve aandacht en manieren van opvoeden
3. Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber
4. Ruzie voorkomen: praten met je puber
5. Ruzie oplossen: overleggen met je puber
6. Grenzen stellen en straffen
7. Lezing, nader af te sprekenNaar boven