Home / Meer info / School Maatschappelijke Dienstverlening SMW+

School Maatschappelijke Dienstverlening SMW+


School Maatschappelijk Werk SMW+ op school

Rooster Inloopspreekuur SMW+ / Sint Nicolaasschool 
Schooljaar 2019/2020 (Periode januari tot en met de meivakantie)


Beste ouders, 
Via deze weg laat ik jullie weten wanneer ik aanwezig ben op de scholen vanaf nu
t/m de meivakantie. Dit staat in de planning hieronder. Ik merk dat jullie mij steeds beter weten te vinden en ik vaak van betekenis kan zijn. Dit kan gaan om een eenmalig advies, een luisterend oor, een kort SMW traject met een kind, een verwijzing naar passende hulp zoals GGZ/opvoedondersteuning of een therapeut. Alles in goed overleg met jullie en op basis wat jullie wensen zijn.

Gezinnen en kinderen heb ik de afgelopen periode geholpen bij:
· Opvallendheden rondom het gedrag van uw kind
· Weerbaarder worden
· Emoties beter kunnen reguleren
· Advies over rouw / hulp bij rouwverwerking
· Vragen over een trauma
· Een moeilijke thuissituatie
· Vermoedens van een diagnose
· Vragen rondom de scheiding
· Zorgen over de ontwikkeling van uw kind

Mocht u gebruik willen maken van mijn diensten dan kunt u een afspraak op het nummer: 0642312902 of door een email te sturen naar p.haagsma@spirit.nl


Dag:         Datum:         Tijdstip:      Schoolweek:
Dinsdag   21-01-2020   8.15-9.30   Week 4             
Dinsdag   04-02-2020   8.15-9.30   Week 6
Dinsdag   25-02-2020   8.15-9.30   Week 9
Dinsdag   03-03-2020   8.15-9.30   Week 10
Dinsdag   24-03-2020   8.15-9.30   Week 13
Dinsdag   07-04-2020   8.15-9.30   Week 15
Dinsdag   14-04-2020   8.15-9.30   Week 16

Zodra u door de hoofdingang binnen bent gekomen gaat u meteen voorbij de klapdeuren links. Aan  de deur van het kleine kamertje ziet u het rooster met de inloopspreekuren van de St. Nicolaasschool. Mocht u onverhoopt op dinsdag niet kunnen en toch graag met een medewerkster van SMW+ willen spreken, kunt u altijd op een andere dag op een andere school binnenlopen.

De SMW’er is er voor school, ouders én kind. Om meer duidelijkheid te krijgen wat een SMW’er doet, hoe hij/zij te werk gaat en wanneer en hoe je bij SMW terecht kan is dit hieronder beschreven: 

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Het streven van School Maatschappelijk Werk is dat alle kinderen en jongeren, waar nodig, krijgen wat zij nodig hebben om veilig en gezond op te groeien.
School is hierbij een goede plek om zicht te krijgen op kinderen en jongeren.
De meeste kinderen groeien veilig en gezond op. De School Maatschappelijk
Werker kan meedenken/ondersteunen hoe kinderen en jongeren preventief ondersteund kunnen worden om dit vast te houden (bijvoorbeeld door het volgen van een training). Soms is een  gesprek of advies (aan ouder, kind of leerkracht) al voldoende.
Met een klein deel van de jeugdigen op scholen gaat het niet vanzelf goed. Schoolmaatschappelijk Werk PLUS (SMW+) helpt hen en hun ouders/opvoeders, familie en leerkrachten met het oplossen van problemen. Die hulp maakt het beter mogelijk dat de jeugdigen opgroeien tot sociale, mondige en zelfredzame burgers die een bijdrage aan de (lokale) samenleving leveren. Schoolsucces is één van de belangrijkste beschermende factoren om maatschappelijke uitval te voorkomen. Voor alle jeugdigen in het primair en voortgezet onderwijs moet er daarom sprake zijn van ‘passend onderwijs’: wat is de best mogelijk ontwikkeling?
Voor sommige jeugdigen betekent dit dat zij extra zorg en aandacht nodig hebben. Scholen hebben een zorgplicht en het SMW+ vervult hierin een belangrijke rol.

School Maatschappelijk Werker ondersteunt jeugdige, gezin en de school
School Maatschappelijk Werker is partner in de zorg voor jeugdigen van wie de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren. Wat de School Maatschappelijk Werker doet hangt af van de vraag en de aard van de problematiek van de jeugdige en het gezin. School Maatschappelijk Werker doet in vergelijking met het klassieke schoolmaatschappelijk werk meer aan preventie, verleent zelf hulp aan het gezin, is onderdeel van het gemeentelijk wijk- en of jeugd- en of zorgteam en biedt meer ondersteuning aan het schoolteam, in de vorm van informatie, consultatie en andere vormen van ondersteuning.  
De School Maatschappelijk Werker is in staat om zorgwekkende situaties te signaleren, problematiek te herkennen en te bezien welke jeugdigen en/of gezinnen welk type hulp nodig hebben. Zij kunnen deze hulp zelf kortdurend aanbieden of, wanneer de problematiek complexer is en/of intensievere behandeling vraagt, de casus inbrengen in het  gemeentelijk wijk- jeugd- of zorgteam.
De rol van de School Maatschappelijk Werker hangt samen met het beleid, de structuur en cultuur van de school: dit betekent dat differentiatie per school mogelijk is.

Voor school:
School Maatschappelijk Werker en leerkrachten zijn partners. Ieder werkt vanuit zijn eigen deskundigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Leerkrachten zien het kind dagelijks en onderhouden contact met ouders. Wanneer de leerkracht signaleert (dit kunnen zorgen en/of opvallendheden zijn), kan het helpend zijn om dit nader te bespreken/onderzoeken alvorens je als leerkracht actie neemt.
Met een oplossingsgerichte blik wordt er samen gezocht naar de beste manier om problemen aan te pakken voor zover dit de wettelijke taak van het onderwijs betreft (op schoolniveau). Consultatie, advies en ondersteuning geven aan leerkrachten is een kerntaak van de School Maatschappelijk Werker. Voorbeelden voor overleg zijn wanneer je een onderbuikgevoel hebt,  je opvallendheden signaleert, een training voor een kind overweegt, er weerstand is bij ouders, er zorgen zijn over de thuissituatie, er sprake is van een scheiding bij ouders of de samenwerking niet voldoende loopt. Daarnaast heeft de School Maatschappelijk Werker ook de verantwoordelijkheid om op te treden als de jeugdige risico’s loopt in zijn gezin (verwaarlozing, mishandeling e.d.). Iedere School Maatschappelijk Werker werkt daarom vanuit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De School Maatschappelijk Werker ondersteunt leerkrachten bij het herkennen van signalen van kindermishandeling en bij het handelen als er concrete vermoedens zijn.

Voor ouders:
Ouders kunnen in eerste instantie terecht bij de leerkracht of IB’er.  Er zijn op didactisch vlak verschillende mogelijkheden. Wanneer er zorgen blijven (met name op het gebied van gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling en de thuissituatie), kunnen ouders terecht bij de School Maatschappelijk Werker.
Ouders kunnen ook direct bij de School Maatschappelijk Werker terecht.

Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
• de ouder wilt weten of hij anders met zijn kind zou kunnen omgaan
• de heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat
• de ouder beleeft geen plezier meer aan zijn kind

Voorbeelden op het gebied van kind gedrag:
• er is voortdurend ruzie
• het kind is lusteloos of juist overactief
• het kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten
De School Maatschappelijk Werker zal samen met de ouder bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

Voor het kind:
Wanneer een kind niet zo goed in zijn vel zit, niet goed ligt in de klas, op zijn tenen loopt, moeite heeft met de emotie-regulatie of knel zit in een scheiding van ouders kan het helpend zijn gesprekken met de School Maatschappelijk Werker aan te gaan. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Dit zijn een aantal gesprekken (uitgangspunt is 5 gesprekken) waarbij de situatie verkent wordt en er aandacht is voor de hulpvraag. Wanneer dit niet voldoende toereikend is kan de School Maatschappelijk Werker inschatten wat er aanvullend nodig is. 

Voor externe partners:
De School Maatschappelijk Werker legt actief verbinding met partijen binnen en buiten de school. Binnen de school zijn dit de leerkracht(en), de interne begeleider of zorgcoördinator, de directeur, en vanzelfsprekend de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en medewerkers van leerplicht die aan de school verbonden zijn. De School Maatschappelijk Werker  maakt onderdeel uit van het gemeentelijk wijk-, jeugd- of zorgteam. Vanuit die rol draagt hij bij aan de verbinding met en doorverwijzing naar andere hulp- en dienstverlening.  De School Maatschappelijk Werker zorgt er ook voor dat de school en CJG-coördinator of gemeentelijk wijk-, jeugd- of zorgteam - binnen de grenzen van de privacy – voortdurend op de hoogte zijn van  de voortgang van de hulp.

De School Maatschappelijk Werker in  school  __________________________________________________________________________________
Het is van belang dat de School Maatschappelijk Werker benaderbaar is voor ouders en kinderen door regelmatig op school aanwezig te zijn. Ook de leerkracht of de intern begeleider kan de ouder verwijzen naar de School Maatschappelijk werker. 
Wanneer de ouder of de school (leerkracht/IB’er)  een beroep doet op de School Maatschappelijk Werker,  zal deze een gesprek aangaan met de ouder/verzorger (zonodig mét IB’er en/of leerkracht). Samen met de ouder bespreekt de  School Maatschappelijk Werker de zorgen/vragen. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. De inzet van de School Maatschappelijk Werker kent verschillende vormen en mogelijkheden. Dit kan op school of bij het gezin thuis.  Belangrijk is dat school, ouders én kind baat hebben bij de oplossing.
Zoals eerder beschreven kan de schoolmaatschappelijk werker ook de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.


Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig school én gezin weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De School Maatschappelijk Werker bekijkt dan samen met alle betrokkenen waar die hulp het beste geboden kan worden. Dat kan dan ook bij een andere instelling zijn. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk.
 
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren.
Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Taken van de School Maatschappelijk Werker samengevat:
__________________________________________________________________________________

De kern van de rol van de School Maatschappelijk Werker is om:
Als schakel te fungeren tussen school, CJG en gemeentelijk wijk-, jeugd- of zorgteam. Zowel op gebied van casuïstiek als het signaleren van trends ten behoeve van de beleidsmatige vertaling.
Jeugdigen en/of ouders die zelf om hulp vragen en/of verwezen worden door de school snel te helpen met informatie, advies, ondersteuning en kortdurende en lichte vormen van psychosociale hulp en/of pedagogische begeleiding, al dan niet in de vorm van trainingen i.s.m. het CJG.
Screening en probleemverheldering te bieden bij problemen op basis van gesprekken met leerkrachten, jeugdige en ouders. Analyse van wat eerder al in hulpverlening gedaan is hoort daarbij.
 
De School Maatschappelijk Werker ondersteunt de school door:
Mee te denken over de (interne) zorgstructuur, en te participeren in interne ondersteuningsteams.
De leerkracht of het schoolteam te adviseren en ondersteunen/coachen bij het signaleren van problemen bij jeugdigen, hoe hiermee om te gaan en hoe daarover te communiceren met jeugdigen en ouders.
Vaak voorkomende problemen te signaleren en schooldirecties (en schoolbestuur) en jeugdteams te adviseren wat hiermee te doen (beleidsvoorbereiding).
Samen met de school activiteiten ontwikkelen voor voorlichting en preventie voor jeugdigen en hun ouders, voor het onderwijsteam.
Bemiddeling tussen jeugdigen, ouders en school
 
De School Maatschappelijk Werker is de schakel naar extra zorg door:
Eventueel hulp in te schakelen via het gemeentelijk wijk-,  jeugd- of zorgteam
Samen met de interne begeleider of zorgcoördinator voorbereiden van de aanmelding bij het gemeentelijk wijk-, jeugd- of zorgteam t.b.v. het inzetten van externe hulpverlening en het verzamelen van informatie hiertoe
Signaleren van lacunes, overlap en gebrek aan afstemming in de hulpverleningsketen en deze signalen op de geëigende plekken bij school en/of gemeente neerleggen
 
Positionering van de School Maatschappelijk Werker
De School Maatschappelijk Werker is deel van de interne zorgstructuur van de school en levert een bijdrage aan de versterking daarvan. De interne begeleider (PO) of de zorgcoördinator (VO, MBO) zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de interne zorgstructuur. Voor de interne begeleider en de zorgcoördinator is de School Maatschappelijk Werker de partner vanuit de zorg om problemen snel en goed te kunnen signaleren, aan te pakken en zo nodig over te dragen aan het gemeentelijk wijk-, jeugd- of zorgteam . Veel van de aanmeldingen bij de School Maatschappelijk Werker komen dus via de interne zorgstructuur. Intern begeleider/zorgcoördinator en School Maatschappelijk Werker vormen samen de brug tussen schoolinterne zorg én de gemeente i.v.m. de (brede) jeugdzorg en/of lokale voorzieningen als schuldhulpverlening. De School Maatschappelijk Werker heeft daarnaast een eigen professionele verantwoordelijkheid en kan van daaruit zelfstandig beslissen contacten met jeugdigen en/of hun ouders aan te gaan.

De School Maatschappelijk Werkers in Edam/ Volendam:
__________________________________________________________________________________

Hallo ouders, leerlingen en leraren,
 
Graag stel ik mij even voor:
Mijn naam is Carolien de Visser. Vanaf 2018 zal ik als School Maatschappelijk Werker (+) aan de slag gaan in het primair onderwijs. Inmiddels heb ik verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdhulpverlening, waaronder het School Maatschappelijk werk. Met veel plezier ga ik dan ook van start op de basisscholen in de gemeente Edam – Volendam.

Werken met kinderen en ouders doe ik met veel plezier. De juiste
hulp aan laten sluiten of samen zorgen dat een hulpvraag wordt opgelost waardoor kind en gezin weer verder kan gaan vind ik een leuke uitdaging. Graag ga ik deze samen aan met leraren, intern begeleiders en andere belangrijke betrokkenen.
 
Vanaf het nieuwe jaar zal ik op de verschillende scholen aanwezig
zijn tijdens het inloopspreekuur.
Ik kan vrijblijvend worden aangesproken, waarbij we direct naar de vraag kijken of we een afspraak hiervoor inplannen. Vragen kunnen gaan over de ontwikkeling van je kind, echtscheiding, rouw e.d.
Het kan zijn dat een aantal gesprekken helpen om weer op weg te kunnen, mocht dit niet zo zijn dan ondersteun ik om de juiste hulp te verkrijgen.
 
 
Groetjes, Carolien
__________________________________________________________________________________
                             
Mijn naam is Larissa Winter
 
Sinds een paar jaar werkzaam als School maatschappelijk Werker (+) op meerdere scholen binnen de gemeente Edam-Volendam. Misschien heb je mij al weleens zien lopen op school
 
Ik heb al flink wat jaren werkervaring binnen de jeugdzorg, opvoedhulp en coaching.
 
Leerlingen en ouders kunnen bij mij terecht als er problemen of
zorgen zijn op school, thuis of in hun vrije tijd. We gaan dan gezamenlijk kijken wat er helpend kan zijn in die situatie. Het kan zijn dat het bij een kort gesprek blijft, maar het kan ook zijn dat ik
meerdere gesprekken heb met de leerling en/of ouders.
 
Mocht er meer of andere hulp nodig zijn dan verwijs ik door naar andere organisaties.
 
Ook de mentor of docenten kunnen contact met mij opnemen voor informatie of advies. 
__________________________________________________________________________________

Hallo ouders, leerlingen en docenten,  
                                                                                                      
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie.                                    
Mijn naam is Mirella Kloosterman, 40 jaar en woon samen met mijn man en 3 kinderen.
Vanaf januari 2018 ga ik, samen met andere collega’s, het School Maatschappelijk Werk+ verzorgen binnen het Voortgezet Onderwijs in de Gemeente Edam-Volendam.
Dat betekent dat ik de leerlingen op school mag ondersteunen bij hetgeen waar zij tegenaan lopen.       Leerlingen kunnen bij binnen lopen of via hun mentor bij mij terecht              komen met verschillende vragen. Zoals hoe kan ik omgaan met de           
echtscheiding van mijn ouders? Hoe zorg ik dat ik de juiste keuzes maak    ik mijn vrije tijd en vrienden? Hoe kan ik er voor zorgen dat ik minder   
vaak ruzie heb? Ik voel me eenzaam of verdrietig? etc…Samen met de
leerling en ouders gaan we op zoek naar mogelijkheden om de juiste
hulp in te zetten.
 
Inmiddels werk ik al 18 jaar bij Spirit, waar in ben begonnen op het   
Boddaertcentrum in Purmerend en vanaf 2009 ben ik over gestapt naar   
de Rebound Top (Time out voorziening voor leerlingen in het voortgezet   
onderwijs die vastlopen op school om verschillende redenen).
Ik heb door Rebound  al kennis mogen maken met de scholen, zorgteams en vele ouders en leerlingen. Ik heb dit dagelijks met veel plezier gedaan en heb zin in deze nieuwe uitdaging!
 
Groetjes,        
Mirella             
_________________________________________________________________________________
 
Hallo leerlingen, ouders en docenten,
 
Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe School Maatschappelijk Werker(+) binnen het Voorgezet Onderwijs in de Gemeente Edam-Volendam. Ik ben Roosmarijn Kuipers, 33 jaar en woon in Amsterdam.  Ik ben sportief en hou van een uitdaging, kitesurfen is daar één van.
 
Ik ben sinds 2012 werkzaam bij Spirit bij verschillende groepen en teams. Mijn expertise ligt bij de jongeren tussen de 12 t/m 18 jaar die dreigen vast te lopen op bijvoorbeeld school, de thuissituatie en op sociaal/emotioneel vlak.
 
Ik ben sinds een paar maanden werkzaam als School Maatschappelijk Werker op het Nelson Mandela en Antoni Gaudi te Purmerend, ik ben hier erg enthousiast over. De vragen waarmee je eventueel bij mij terecht kan hebben te maken met bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, pesten, echtscheiding of het maken van de “juiste” keuze.
Als jullie dus een vraag aan mij hebben, dan kan je altijd even bij mij binnenlopen en kijken wij er samen naar. Ook ben ik te bereiken via het zorgteam. Ik heb zin om te beginnen in de gemeente Edam-Volendam.
 
Groetjes,
Roosmarijn
__________________________________________________________________________________

Beste ouders, leerlingen en leraren,
 
Vanaf 1 januari zal ik op jullie school werkzaam zijn als School Maatschappelijk Werker. Via deze weg stel ik mij voor:
 
Ik ben Patty Haagsma en vanaf januari ben ik op jullie school benaderbaar als School Maatschappelijk Werker (+). Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening, naast het School Maatschappelijk Werk geef ik weerbaarheidstrainingen, ook wel bekend als Rots en Watertraining.
 
Het werken met kinderen en ouders doe ik met veel plezier. Als ouder, leerkracht of leerling loop je wel eens tegen een probleem aan. Hoe fijn is het als je dit bespreekbaar kunt maken en zoeken naar een oplossing. In overleg met jullie kan bekeken worden hoe de hulpvraag kan worden opgelost zodat ieder zelfstandig verder kan. Samen met jullie kunnen we deze uitdaging aan!
 
 Hoe kun je mij vinden:
 In het nieuwe jaar zal ik op verschillende momenten aanwezig zijn bij   jullie op school. Vragen kunnen gaan over de ontwikkeling van je kind,   echtscheiding, spanningen of rouw. Mocht je gebruik willen maken van   mijn aanbod dan kun je mij mailen op het volgende   adres,  p.haagsma@spirit.nl  of via met behulp van de leerkracht
 of Ib-er  uitnodigen. Samen, aan de hand van gesprekken, zal bekeken   worden hoe je het beste geholpen bent. 
_________________________________________________________________________________

Hallo leerlingen, ouders, opvoeders en docenten,
 
Graag wil ik, Maartje Smits, mij voorstellen als nieuwe School Maatschappelijk Werker(+) binnen het PO in de Gemeente Edam-Volendam. Samen met Carolien de Visser en Patty Haagsma ben ik onderdeel van het SMW+ team van Spirit.
Ik woon samen met mijn vriend en wij zijn de trotse ouders van drie kinderen.

 
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Spirit en heb ik verschillende werksoorten gedaan.. Al een aantal jaren heb ik mij gericht op het schoolmaatschappelijk werk in Purmerend. Zo ben ik onder andere werkzaam bij de Internationale Schakelklassen en geef trainingen aan kinderen in Purmerend. De dynamiek op scholen spreekt mij aan en ik haal veel voldoening uit de gesprekken met leerlingen, ouders, school en netwerk.
 
Mijn inziens moet de school een plek zijn waar ieder kind zich goed kan ontwikkelen en zijn/haar talenten kan ontplooien. Dat kan voor elk kind anders zijn. Soms loopt het even niet lekker en heeft het kind en/of het gezin kortdurende hulp nodig. Daarin kan o.a. de schoolmaatschappelijk werker ondersteuning bieden. Schroom dus niet om tijdens een inloopspreekuur binnen te lopen of neem contact met mij op.
 
Groet, Maartje Smits

0650836423/ m.smits@spirit.nl
________________________________________________________________________________

Rooster Inloopspreekuur SMW+ / Sint Nicolaasschool 
Schooljaar 2018/2019

 
Dag Tijd
Woensdag  16 januari  2019 8:30 uur t/m 9:30 uur
Woensdag  30 januari  2019 8:30 uur t/m 9:30 uur
Woensdag  13 februari  2019 8:30 uur t/m 9:30 uur
Woensdag  27 februari  2019 8:30 uur t/m 9:30 uur
   

__________________________________________________________________________________