Home / Meer info / Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam


Zorgverbreding
Op onze school zitten in elke klas kinderen die extra hulp nodig hebben. Meestal begrijpen zij de leerstof (nog) niet goed of kunnen zij het tempo niet volgen. Soms betreft het een kind met een gedragsprobleem. Omdat we ernaar streven om deze kinderen zoveel mogelijk binnen onze basisschool te houden en dus zo min mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciale basisonderwijs, wordt aan deze kinderen veel aandacht besteed. Deze extra aandacht duiden we aan met de term zorgverbreding. Deze hulp wordt in eerste instantie door de leerkrachten verstrekt in de vorm van extra instrucitie en aandacht. Regelmatig worden er ook specialisten van verschillende instanties bij betrokken.

Ondersteuningsteam
Drie keer per jaar vindt er een ondersteuningsteam plaats op school. Hierbij worden kinderen besproken uit verschillende groepen die om wat voor reden dan ook kleine of grote leerachterstanden hebben, Bij zo'n ondersteuningsteam zit een psycholoog van de SBD (Schoolbegeleidingsdienst) Zaanstreek-Waterland en een ambulant begeleider van de scholen in Volendam. Dit is momenteel Jaap Schilder. Dit is een deskundige  met een  pedagogisch-didactische achtergrond. Deze personen proberen samen met de school een kind met problemen zo goed mogelijk vooruit te helpen. Indien nodig en met toestemming van de ouders worden kinderen ook getest door de psycholoog van de SBD.


De groepsleerkracht is natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind. Aan de hand van CITO toetsen en toetsen uit de verschillende methodes volgt hij/zij de ontwikkeling van elke leerling. De meeste leer- en gedragsproblemen weet hij/zij in de klas te verhelpen door extra individuele aandacht en gerichte hulp te bieden.

Remedial teaching
Remedial teaching betekende in een recent verleden dat kinderen of groepjes kinderen die achterstand hadden op één of meerdere leergebieden, individueel meerdere keren per week werden geholpen door een aparte leerkracht, de remedial teacher. Henk Sier is inmiddels afgezwaaid.  Het beetje overformatie wat er nu nog is,wordt ingezet voor de hulp aan groepjes kinderen die dit nodig hebben en voor individuele hulp van kinderen. 

De Interne Begeleider
Iedere school heeft verder een Interne Begeleider. Deze onderwijsman/vrouw in hart en nieren heeft een complex taken pakket. De IB-er is verantwoordelijk voor het hele zorgspectrum. Hij verzamelt, analyseert, en bespreekt alle toetsresultaten van alle groepen. De IB-er ondersteunt de leerkrachten en coördineert alle zorg op school.  Hij onderhoudt tevens alle contacten met de zorginstanties, ouders van kinderen met problemen en de SBD.